Class Pre- Starters B

1. Course Book: Get ready for Starters

2. CEFR: Pre- A1

3. Nội dung khóa học

 • Biết được khoảng 200-300 từ vựng về các chủ đề:
  Lớp học, Gia đình, Nhà cửa, Đồ chơi, Cơ thể, Đồ ăn,
  Động vật, Vườn cây, Thời tiết, Nghề nghiệp, Thành
  phố, Màu sắc, Số đếm.
 • Các cấu trúc cơ bản giới thiệu về bản thân, sở thích,
  nghề nghiệp mong muốn, chào hỏi, xin lỗi, hỏi han
  về người, nơi chốn, nghề nghiệp của ai đó…
 • Nhớ được chữ cái và biết cách phát âm của các chữ
  cái đầu trong mỗi từ.
PB