Lịch học

Class Pre- Starters A

Pre-Starters AKhai giảng ngày: 1/1/2020 - Thời gian hoc: Từ 19h30' - 21h - Thứ 3,5 hàng tuần

Class Pre- Starters B

Pre- Starters Khai giảng ngày: 1/1/2021 - Thời gian hoc: Từ 14h - 15h30 - Thứ 2, 4  

Starters A

- Khai giảng ngày: 1/1/2021 - Thời gian hoc: Từ 18h-19h30' - Thứ 2, 6 hàng tuần

Starters B

 Khai giảng ngày: 1/1/2021 - Thời gian hoc: Từ 18h-19h30’ - Thứ 3,5 hàng tuần

Movers A

MoversKhai giảng ngày: 1/1/2021 - Thời gian hoc: Từ 18h-19h30’ - Thứ 3,7 hàng tuần