Sứ mạng, mục tiêu

1. Sứ mệnh của trung tâm: 

 - Truyền cảm hứng học tập và rèn luyện đến hàng triệu trẻ em Việt Nam nói riêng và người dân Việt Nam nói chung

 - Biến những điều không thể thành có thể.

2. Sáu giá trị cốt lõi:
    1. Unity - Đoàn kết
    2. Responsibility- Trách nhiệm
    3. Innovation- Đổi mới
    4. Creation- Sáng tạo
    5. Positivity- Tích cực
    6. Intergration- Hội Nhập